Web SCADA

Web SCADA je SCADA sistem kod koga se komunikacija nadzora i upravljanje, kao i komunikacija sa kiljentima, odvija putem interneta/intraneta, a interakcija sa korisnikom se vrši putem internet pretraživača.

Ovo znači da na objektu na kojem postoji neki PLC, akviziter, loger ili neka druga oprema, treba obezbijediti pristup internetu i ostvariti komunikaciju sa serverom koji se nalazi takođe na internetu. Ukoliko na objektu nije moguće ostvariti internet vezu korišćenjem nekog od brojnih rešenja korišćenja bilo bakarnih, bilo optičkih kablova, a ni uspostavljanje nekog bežičnog linka, ovakava veza moguća je primjenom GPRS tehnologije. Korisnici SCADA sistema treba da imaju neki računar, ili drugi uređaj, koji na sebi ima instaliran internet pretraživač. Ukoliko imaju pristup internetu, mogu da pristupe Web SCADA serveru, koji može da se nalazi bilo gdje na planeti. Ovo praktično zanči da više uopšte nije bitno gdje se nalaze objekti nad kojima se vrši nadzor i upravljanje. Mogu da budu locirani na bilo kojoj tački na planeti pod uslovom da imaju internet vezu. Isto važi i za korisnike: nije bitno da li su u jednoj ili drugoj državi, njihov pristup je moguć sa bilo kog računa koji ima vezu sa internetom.
Firma EMTelektro inženjering ovakvim sistemom  komunikacije želi da obezbijedi praktično uvezivanje svih lokacija kompleksnijeg sistema u SCADA sistem sa daljinskim pristupom i kontrolom rada.