EMT CONTROL-HS

HS je skracenica  od engleskog naziva „hydro station“ za režim rada „hidro stanica“.


Ovaj tip ormara može da upravlja radom od dvije do najviše četiri pumpe. Malo je složeniji stepen automatizacije. Predviđen je rad pumpi na način da u slučaju kada jedna pumpa ne može da održi pritisak u mreži, uključuje se druga,redom sve do poslednje. Svaka pumpa ima svoju tlačnu sklopku, kojom se definiše pritisak pri kom se uključuje/isključuje. Velika primjena je kod sanitarnih mreža sa velikm brojem potrošača i velikim oscilacijama u potrebi za vodom. Predost je da više pumpi postižu bolju regulaciju pritiska u mreži.

U automatskom načinu rada pumpu uključuje/isključuje tlačna sklopka na kojoj je podešen donji i gornji pritisak. Pomoću podpritisne sklopke onemogućen je rad bez vode. Umjesto tlačne sklopke moguće je priključiti plovak kada pumpa radi u otvorenom sistemu (npr.puni bazen).

Na prednjoj ploči je izvedena vizuelna signaizacija, a svaka signalna sijalica jasno obilježena graviranom pločicom.

Važno je pomenuti da EMT CONTROL –HS sem izvedbe u relejnoj tehnici (-R, postoje još tri izvedbe upravljačke logike: elektronske pumpe (-E), mikroprocesorsko upravljanje (-M) i frekventni regulator (-F)

frekventni regulator (-F)

Radom pumpi upravlja frekventni regulator DANFOSS, tip AQUA ,koji je namjenski regulator za pumpe. Mnoge su prednosti ovog regulatora u odnosu na ostale, ogledaju se u tome da je softverski prilagođen pumpnim aplikacijama. Neke od funkcija koje ima AQUA regulator su: automatsko podešavanje parametara PI regulatora, režim punjenja cijevi, detekcija naprsnuća i curenja u cjevovodu, usporenje za nepovratni ventil, zaštita rada na suvo, režim mirovanja, kompenzacija protoka, promjena aktivnog motora, indikacija vremena otplate, početno ubrazanje i krajne usporenje. AQUA ima još prednosti u pogledu uštede enegije i jednostavnosti rukovanja
Informaciju o pritisku regulator dobija sa analognog senzora sa potisne stane i na osnovu toga vrši regulaciju broja okretaja motora pumpe, radi održavanja konstantnog pritiska, bez obzira na potrošnju.U slučaju da je protok veći nego sto može da postigne frekventno regulisana pumpa, uključivala bi se druga pumpa koja bi radila punim kapacitetom ,a frekventno regulisana bi radila onoliko koliko je to potrebno. Zažtita rada na suvo realizovana je pomoću podpritisne sklopke ili pomoću plovka ako nema predpritiska.

Primjer naziva ormara: EMT CONTROL 2t2,PP,3HSX-F      
t      - trofazni motor         
2,2   - nazivna snaga u kW
P      - prekidač  ( podpritisna sklopka ili plovak )                
P      - prekidač  ( tlačna sklopka ili plovak )
3       - tri pumpe
MS   - logika „radna-rezervna“
X      - naizmjenični rad
F      - jedan frekventni regulator

mikroprocesorsko upravljanje (-)

Logika koja je kod verzije (-R) izvedena pomoću releja,ovde je još naprednija, korištenjem nekog od PLC-ova ili uređaja GRUNDFOS ovog CU351 kontrolera za hidrostanice.

elektronske pumpe (-E )

Ova izvedba podrazumjeva upravljanje pumpama koje na sebi imaju integrisan frekventni regulator.